Basics lab
Post Doctorates
Mengqiao Huang
Houguang Yue
Doctors
Wenbo Zhang (Dr.)
Xuan Cai (Dr.)
Qiang Yin (Dr.)
Chihao Zhang (Dr.)
Guosheng Cheng (Dr.)
Xiaoju Dong (Dr.)
Hao Huang (Dr.)
Yonggen Gu (Dr.)
Chaodong He
Huan Long (Dr.)
Xian Xu (Dr.)
Jianxin Xue (Dr.)
Lin Yuan (Dr.)
Min Zhang (Dr.)
Farong Zhong (Dr.)
Han Zhu (Dr.)
Masters
Ximin Wu (MSc.)
Weijie Chen (MSc.)
Liyuan Du (MSc.)
Min Lin (MSc.)
Lin Xu (MSc.)
Xiangyu Jiang (MSc.)
Zhenrong Yang (MSc.)
Yingjin Wang (MSc.)
Jie Zhang (MSc.)
Wei Zhao (MSc.)
Wenping Chen (MSc.)
Xiaolong Ju (MSc.)
Huajun Li (MSc.)
Mingming Ge (MSc.)
Huihui Xiao (MSc.)
Yixin Wu (MSc.)
Guoqiang Li (MSc.)
Guotao Zhong (MSc.)
Zhupeng Dong (MSc.)
Hao Lü (MSc.)
Lu Zhou (MSc.)
Yang Pu (MSc.)
Dan Li (MSc.)
Ruoyu Shi (MSc.)
Qiqi Yan (MSc.)
Zhengqin Luo (MSc.)
Qing Zhuang (MSc.)
Lin Song (MSc.)
Min Zhang (MSc.)
Yanbin Yu (MSc.)
Chunyi Huang (MSc.)
Defeng Guo (MSc.)
Yi Song (MSc.)
Yi Wang (MSc.)
Furong Jiang (MSc.)
Simin Xie (MSc.)
Lingzhao Mao (MSc.)
Jie Yang (MSc.)
Xin Chen (MSc.)
Lei Song (MSc.)
Yiyuan Zheng (MSc.)
Dikang Gu (MSc.)
Shenhua Gu (MSc.)
Zhangkai Wang (MSc.)
Lei Shi (MSc.)
Hongfei Fu (MSc.)
Jingyang Wang (MSc.)
Qingxiong Zheng (MSc.)
Junmin Zhu (MSc.)
Xiangxi Li (MSc.)
Chen Chu (MSC.)
Zhenghua Dong MSC.)
Yun Jin (MSC.)
Jin Lu (MSC.)
Kun Wu (MSC.)
Weizhong Yang (MSC.)
Fei Yu (MSC.)
Huaiyang Zhou (MSC.)
Jingying Weng
Xiaojie Deng
Bingkai Lin
Fei Yang
Yan Li
Xinglong Tan
Xiaojie Deng
Meixian Chen
Lichao Wang
Yang Jin
Yanlong Li
Suhua Lei
Former Visiting Students
Lucia Cloth (Dr.)
Huiyun Long (Dr.)
Yinhua Lü (MSc.)
Undergraduate Students
Li Han
Chunzhi Su
Bo Tang
Linpeng Tang
Hongyang Zhang
Jiapeng Zhang


Last updated: May 15, 2011